Lidhje: MAS | UPT | FGJM |

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi" Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

DOKTORATA TE MBROJTURA

Nr Emri Mbiemri
Titulli i doktoratës Data e mbrojtjes
Download
1
 Aida Bode
Impakti ambiental i faktorëve antropogjenë në pellgun ujëmbajtës të Tiranës
 16 mars 2012
 Size: 5.85 MB
2
 Gjon Kaza
Struktura e mineralizimit kuarc sulfur të lokalizuar në shkëmbinjtë gabror të masivit të Kaptinës dhe perspektiva e mëtejshme e kërkimit
 6 korrik 2012
 Size: 9.05 MB
3
 Isa Haklaj
Karakteristikat gjeokimike të magmatizmit të zonës Gashi
 19 dhjetor 2012
 Size: 14.0 MB
4
 Asllan Daci
Karakteristikat gjeokimike dhe mineralogjike të ndotjeve të industrisë së bakrit në luginën e lumit të Fanit (rajoni Reps-Rubik), impakti mjedisor dhe masat për rehabilitimin e terreneve të dëmtuar
 5 korrik 2013
 Size: 9.04 MB
5
 Hazir Çadraku
Karakterizimi sasior dhe cilësor i resurseve hidrike në basenin e Dukagjinit, Kosovë
 27 qershor 2014
 Size: 5.44 MB
6
 Nexhmi Krasniqi
Optimizimi i parametrave kryesorë tekniko-ekonomikë për shfrytëzim sipërfaqësor të qymyreve në Kosovë
 5 shtator 2014
 Size: 10.5 MB
7
 Erald Silo
Aplikimi i metodave sizmike të valëve të refraktuara dhe të reflektuara në problemet e inxhinierisë civile
 11 shtator 2014
 Size: 16.7 MB
8
 Selim Frangu
Efektiviteti i studimeve elektrometrike në kërkimin e mineraleve polimetalore në pjesën lindore të Kosovës
 5 dhjetor 2014
 Size: 19.7 MB
9
 Halime Hajra
Karakteristikat fiziko-kimike të qymyreve të basenit të Kosovës dhe ndikimi i tyre në mjedis
 5 dhjetor 2014
 Size: 19.5 MB
10
 Entela Vako
Aspekte hidrokimike të pellgut ujëmbajtës Tiranë-Ishëm
 13 mars 2015
 Size: 11.3 MB
11
 Sali Mulaj
Kriteret e kërkimit të mineralizimit sulfur polimetalor të Pb-Zn në rajonin e thyerjes tektonike gjatësore regjionale të Merdarës (Kosovë)
 20 mars 2015
 Size: 14.0 MB
12
 Agim Ymeri
Vlerësimi gjeologo-sedimentologjik dhe veçoritë petrografike të pellgut qymyror të Kosovës
 27 mars 2015
 Size: 24.8 MB
13
 Qamil Suka
Stratigrafia e depozitimeve Mesozoike të rajonit të Rahovecit (Kosovë)
 10 prill 2015
 Size: 15.2 MB
14
 Alketa Ndoj
Vlerësimi i zhvendosjeve anësore dhe vertikale në dhera që lëngëzohen
 10 prill 2015
 Size: 18.1 MB
15
 Musa Shabani
Metalogjenia e mineralizimeve polimetalore në rajonin Artanë nën perspektivën e gjeofizikës ajrore
 4 maj 2015
 Size: 12.2 MB
16
 Lavdie Moisiu
Studimi gjeologo-sedimentologjik i zonës bregdetare të Sarandës në kuadër të menaxhimit të integruar të zonave bregdetare
 22 maj 2015
 Size: 21.8 MB
17
 Oltion Fociro
Lundrimi automatik në një ambient virtual gjeologjik 3d
 23 korrik 2015
 Size: 40.5 MB
18
 Skënder Bublaku
Bilanci ujor dhe vlerësimi i humbjeve të mundshme nga liqeni i Badovcit, Kosovë
 11 shtator 2015
 Size: 8.21 MB
19
 Ibush Luzha
Ndikimi mjedisor i aktiviteteve mineral nxjerrës dhe përpunues në rajonin e Kosovës Jug-Lindore
 27 nëntor 2015
 Size: 7.87 MB
20
 Ana Qorri
Analiza petrografike dhe sekuenciale sedimentologjike e depozitimeve karbonatike të Kretakut të sipërm të rajonit të Burizanës, zona tektonike e Krujës
 25 shkurt 2016
 Size: 85.1 MB
21
 Spartak Kuçaj
Përdorimi i metodës interferometrike SAR në vlerësimin e uljeve të objekteve inxhinierike. Shembull zbatimi për qytetin e Tiranës
 17 mars 2016
 Size: 10.0 MB
22
 Monika Hoxhaj
Vlerësimi i ndikimit të minierave të Çervenakës dhe Pojskës në Liqenin e Ohrit dhe pellgun e tij ujëmbledhës
 4 prill 2016
 Size: 3.59 MB
23  Altin Karriqi
Mikrozonimi sizmik i qendrës së Tiranës
 14 shtator 2016
 Size: 7.51 MB
24  Jeton Pekmezi
Modelimi i vendburimeve minerare dhe vlerësimi i rezervave (Shembull zbatimi: Miniera Koshaj, Mirditë)
 16 shtator 2016
 Size: 5.85 MB
25  Festim Kutllovci
Aspekte petrologjike të kompleksit metamorfik të zonës Dardane (Rajoni Gjilan-Kamenicë)
 23 shtator 2016
 Size: 5.61 MB
26  Blerim Meholli
Magmatizmi ofiolitik dhe magmatizmi i ri në rajonin e Bajgorës. Resurset minerale që lidhen me to
 18 nëntor 2016
 Size: 9.21 MB
27  Megi Rusi
Masivët shkëmborë "Bllok dhe Matriks" në hapjen e tuneleve. Zhvillimi i një matrice vendim-marrëse për gërmimet me TBM dhe Shpim-Rrëzim
 27 dhjetor 2016
 Size: 14.3 MB
28  Arbi Shehu
Aplikimi i sistemeve të informacionit gjeografik (GIS) në modelimin 3D dhe vlerësimin e rezervave të Fe-Ni në vendburimin Skroskë
 20 janar 2017
 Size: 14.6 MB
29  Suada Luzati
Identifikimi i faktorëve që kontrollojnë përmbajtjen e hekurit në ujrat nëntoksorë të akuiferit Rrogozhina
 23 janar 2017
 Size: 15.9 MB
30  Duljan Zeqiraj
Lëvizja e ujërave nëntokësor të ndotur me anë të modelit të konveksion - difuzionit
 28 mars 2017
 Size: 6.27 MB
31  Jahir Gashi
Projektimi i sistemit optimal të ajrimit duke u bazuar në lidhjen e minierës "Trepça" në Stantërg me minierat e tjera mëmë të krahut lindor
 2 qershor 2017
 Size: 21.9 MB
32  Luan Arapi
Monitorimi i dinamikës së vijës bregore të Adriatikut me anë të GIS/RS
 28 prill 2017
 Size: 43.5 MB
33  Atifete Zuna
Mundësitë e përdorimit të burimeve gjeotermike dhe perspektiva e tyre në Republikën e Kosovës
 18 korrik 2017
 Size: 8.57 MB
34  Jorgaq Thanas
Hartimi i një sistemi menaxhimi tekniko-teknologjik, ekonomik dhe mjedisor të aktivitetit minerar të shfrytëzimit në karrierat e gurit gëlqeror: Shembull zbatimi: Karriera e gurit gëlqeror "Fushë Krujë Cement Factory"
 15 tetor 2019
 Size: 14.6 MB
35  Sirelda Bele
Modelimi gjeologjik dhe llogaritja e rezervave në vendburimin xeheror të Munellës
 12 dhjetor 2019
 Size: 7.63 MB
36  Sokol Marku
Një vështrim mbi depozitimet kuaternare në Shqipëri (Rast studimi, Gjiri i Drinit)
 19 dhjetor 2019
 Size: 35.9 MB
37  Sabina Cenameri
Gjurmimi i proceseve të kripëzimit të ujit nëntokësor në akuiferin e Fushë Kuqes nëpërmjet metodave gjeokimike dhe izotopike
 28 janar 2021
 Size: 6.91 MB
38  Nensi Lalaj (Mehmeti)
Vlerësimi i shkallës së ndotjes së mjedisit nga komponimet hidrokarbure në territorin e ish rafinerisë së naftës në Kuçovë dhe masat rehabilituese
 27 janar 2021
 Size: 15.7 MB
39  Majlinda Meçaj (Sina)
Vetitë fiziko-mekanike të dherave me veçori speciale në zonën Fier-Vlorë
 13 prill 2021
 Size: 9.48 MB